II REGATA AIGUABLAVA ILCA MASTER 7 i 8 Octubre 2023

ANUNCI DE REGATA

 

El Club Nàutic Aiguablava, per delegació de la Federació Catalana de Vela, es complau en anunciar i organitzar la Regata de Nivell 2 per les classe ILCA 6 i 7 els dies 7 i 8 d’Octubre del 2023.

 

1 REGLES

1.1 La regata es regirà per les regles tal i como es defineix en el Reglament de Regates a Vela de la World Sailing 2021-2024

1.2 La Guia Esportiva de la FCV.

1.3 La regles de la Classe ILCA.

1.4 [DP] Les Regles d’equipament de WS.

1.5 Serà d’aplicació l’Apèndix P del RRV.

1.6 La tripulació es limita a un sol tripulant per embarcació. Això limita la regla de classe 7(a).

1.7 La regla 61.1 “Informar al Protestat” es modifica como segueix: Incloure a la regla 61.1 (a) “Immediatament després d’acabar el vaixell protestant informarà al vaixell d’arribades del Comitè de Regates sobre la seva intenció de protestar e identificarà als vaixells contra els quals te intenció de protestar”

1.8 La R. 40 del RRV Dispositiu de Flotació Personal és d’aplicació en tot moment mentre s’estigui a flot, excepte breument per posar-se o treure’s roba. [NP][DP]

1.9 Per el present Anunci, les Instruccions de regates i les possibles modificacions.

1.10 En les regles que regulin aquesta regata la notificació [NP] fa referència a que una infracció d’aquesta regla no serà motiu de protestes entre vaixells. (Modifica la R 60.1(a) del RRV).

1.11 S’Exigirà a tots els entrenadors, personal de suport i als regatistes fer ús de l’armilla salvavides metres estiguin a flotació.

 

 1. PUBLICITAT[NP][DP]

Es podrà requerir als participants l’exhibició de publicitat elegida i proporcionada per l’autoritat organitzadora. Si s’infringeix aquesta regla s’aplicarà la regla 29.9.2 de la Reglamentació de World Sailing.

 

 1. CLASSES PARTICIPANTS

3.1 Està reservada a embarcacions de la Classe ILCA 6 i 7.

 

 1. ELEGIBILITAT

4.1 Els participants hauran de ser membres de la Classe ILCA i complir amb els requisits d’elegibilitat de la World Sailing descrits en la Reglamentació 19 de la WS i les Prescripcions de la RFEV a dita Reglamentació.

 

 1. INSCRIPCIONS

5.1 Les inscripcions es tramitaran a través de la Web del Club Nàutic Aiguablava en el següent enllaç:

 

  El Club, el Comitè organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat a la
  organització, rebutja cap responsabilitat per pèrdues, danys, lesions o molèsties
  que poguessin esdevenir persones o coses a terra o a mar, com a conseqüència de
  la participació a les proves emparades per aquest Anunci de Regata.


   

   

  5.2 Els drets d’inscripció seran de 30€ per regatista.

  La data límit de recepció d’inscripcions serà el dijous 5 d’Octubre del 2023 a les 18:00.

  5.5 Una embarcació no es considerarà inscrita si no ha complert el registre segons el que indica el punt 5 d’aquest Anunci.

  5.6 El Comitè Organitzador es reserva el dret d’admetre inscripcions que es rebin fora del termini, aquestes inscripcions tindran un recàrrec del 50% sobre el valor del punt 5.2.

   

  1. REGISTRE DE PARTICIPANTS I ENTRENADORS

  6.1 Cada cap d’equip haurà de firmar personalment el formulari de registre del seu equip a l’Oficina de Regates abans de les 10:30 hores del dia 7 d’Octubre del 2023.

  6.2 El registre de Participants queda condicionat a la presentació abans de l’hora senyalada, dels següents documents:

  • Llicència Federativa d’Esportista de l’any en curs.
  • Targeta de la Classe de la temporada en curs.
  • En cas de regatistes no espanyols o sense residencia legal, assegurança de responsabilitat civil a tercers amb una cobertura mínima de 300.000€
  • Justificant de pagament dels drets d’inscripció corresponents.
  • DNI o document acreditatiu de l’edat.

  6.3 El registre d’entrenadors queda condicionat a la presentació abans de l’hora senyalada, dels següents documents:

  • Llicència Federativa de Tècnic Nivell 1 o superior de l’any en curs.
  • Titulació pel maneig de l’embarcació.
  • Assegurança de Responsabilitat Civil a tercers en vigor de l’embarcació, per una cobertura mínima de 300.000 € i per tots els tripulants que vagin a bord.
  • Certificat de navegabilitat o ROL de l’embarcació en vigor.
  • Serà obligatori portar una radio VHF i estar a l´escolta pel canal de la Regata durant la celebració de les proves.

   

   

  1. PROGRAMES

   

  Data Hora Acte
  6 d’Octubre 12:00 a 17:00h

  14:00h

  Recepció de embarcacions i registre de participants

  Regata d’entrenament (si hi ha participació)

  7 d’Octubre 9:00 a 11:30h

  11:30h.

  13:00h.

  20.00h

  Registre Participants

  Reunió de Patrons*

  Senyal Atenció 1ª Prova

  Reunió de classe

  8 d’Octubre 11h.

  17h.

  Senyal Atenció 1ª Prova

  Invitació dinar informal al Club i Lliurament de premis

   

  • L’últim dia de regata no es donaran senyals de sortida a partir de les 16h00 hores.
  • S’han programat 6 No es faran més de 4 proves diàries.
  • Proves necessàries per a la validesa del campionat: 1.
  • Es descartarà 1 prova amb 4 proves vàlides o més.

   

  1. ACTES SOCIALS

  L’organització podrà anunciar al TOA Virtual els corresponents actes socials.

   

  1. FORMAT DE COMPETICIÓ:

  Cada classe navegarà per separat i el format de competició serà en flota.

   

  1. PUNTUACIÓ:

  S’aplicarà el sistema de puntuació Baixa, segons Apèndix A del RRV.

   

  1. PREMIS:

  S’especificaran en el TOA Virtual abans de la senyal d´atenció de la primera prova del Campionat.

   

  1. RESPONSABILITAT:

  Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

   

  1. INSTRUCCIONS:

  Les Instruccions de Regata estaran disponibles al TOA Virtual a partir del dia 4 d’Octubre del 2023.

   

  1. LOGÍSTICA ESPAIS

  [NP][DP] Cada club tindrà designada una zona d’avarada, per cada classe, on haurà de romandre fins que algun membre de l’organització l’autoritzi a desplaçar-se a la rampa per sortir a mar.

   

  El present Anunci de Regata es pot modificar d’acord  amb la Regla 89.2(a) del RRV.

   

   

   

  A Fornells, a 30 de Maig del 2023.

   

   

   

   

  By | 2023-08-29T10:31:11+02:00 agosto 10th, 2023|Sin categorizar|